torsdag 30 juli 2009

Klimatpiloterna - Bakgrund och syfte

Projektet bygger på att engagera ett antal hushåll i kommunen till att via kunskap och coaching minska sina utsläpp av växthusgaser och därmed minska sin klimatpåverkan.

Ett antal familjer bjuds in att delta i projektet som kommer att pågå under minst 1 år. Under året kommer familjerna att få delta i föreläsningar och olika evenemang, men även figurera på hemsida, skriva bloggar och bevakas av media i deras klimatarbete. Den mediala bevakningen skall bidra till att sprida kunskap och inspirera andra kommuninvånare att göra förändringar för att minska sina egna utsläpp. Samverkan, lärande och förändring kommer att gå hand i hand. Genom detta projekt kan Laxå kommun och dess invånare bli föregångare i klimatarbetet, och samtidigt bidra till nationella lösningar.

Syfte med projektet:

* Att inspirera och stimulera kommuninvånarna att reflektera kring hur de med sin livsstil påverkar klimatet
* Att visa på konkreta förändringar som kommuninvånarna kan göra för att minska sin klimatpåverkan
* Att identifiera förändringar som kommunen måste göra för att underlätta för kommuninvånarna att göra dessa förändringar
* Att identifiera förändringar som måste göras på nationell nivå för att underlätta förändringarna lokalt
* Att öka kunskapen hos och motivera företag i kommunerna att klimatanpassa sin produktion
* Att utveckla samverkansformer mellan kommunerna, dess innevånare, föreningar och företag för det lokala arbetet att minska klimatpåverkan och för en hållbar utveckling.

Målgrupp
Den huvudsakliga målgruppen för projektet är kommuninvånarna. Företag i kommunen kan också inspireras till att klimatanpassa sin produktion när nya lösningar och produkter efterfrågas. Även kommunens anställda och politiker är en målgrupp i den mening att de får ökad kunskap om kommuninvånarnas klimatpåverkan och vilka lösningar de efterfrågar för att minska den.

Projektets mål
Målet med projektet är att hushållen som deltar ska få kunskap om storleken på sina utsläpp. De ska också minska sina utsläpp av växthusgaser till den nivå de själva beslutat. Det kan vara konkreta steg som visar sig i ett ökat kollektivt resande, förändrade köpbeteenden eller minskad elförbrukning. Det kan också vara ett ökat intresse för att få mer kunskap eller för diskussioner kring livsstilsförändringar.

Genom aktiviteter, mediabevakning och de medverkande hushållens egna engagemang ska intresset, kunskapen om och nyfikenheten på livsstilsförändringar för att minska sin klimatpåverkan ha ökat i kommunen. Målet är att alla kommuninvånare ska känna till projektet och tycka att det är spännande.

Ett viktigt mål är att kommunen vid projektet slut ska ha en lista på förslag till förändringar från de medverkande hushållen för att underlätta för kommuninvånarna att minska sin klimatpåverkan. Klimatfrågan skall ha lyfts in i allt arbete på kommunal nivå.